Město Zlaté Hory hledá zaměstnance na pozici

Vedoucí odboru stavební úřad - Městský úřad Zlaté HoryMěsto Zlaté Hory, nám. Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemnice Městského úřadu ve Zlatých Horách vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) výběrové řízení.

Druh práce: vedoucí odboru stavební úřad
Místo výkonu práce: Městský úřad Zlaté Hory, území města Zlatých Hor a jeho místních částí.
Nástup možný od 1. ledna 2019, pracovní poměr na dobu neurčitou.

Předpoklady pro podání přihlášky: státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR, věk min. 18 let, svéprávnost, občanská a morální bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka.

Požadavky

- kvalifikační požadavky dle § 13a, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, tj.

vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu, ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví
 • znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně jeho prováděcích vyhlášek, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
 • znalost práce na PC, řidičské oprávnění sk. B
 • samostatnost a spolehlivost, zdravotní způsobilost.
 • Výhoda

 • praxe v oboru stavebnictví a ve veřejné správě
 • zvláštní odborná způsobilost při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění
 • Požadované doklady

 • písemná přihláška s údaji stanovenými v § 7 odst. 4 zákona (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis).
 • K přihlášce uchazeč připojí doklady podle §6 odst. 4 zákona

 • strukturovaný profesní životopis
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.


 • Zaměstnanec bude zařazen v 11. platové třídě.

  Místo, adresa a způsob doručení

  osobně v zalepené obálce, označené „NEOTVÍRAT - Výběrové řízení vedoucí OSÚ“ nejpozději do 28. listopadu 2018 do 14 hod. na podatelně Městského úřadu Zlaté Hory, nám. Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory nebo poštou s datem odeslání nejpozději 28. listopadu 2018.

  Kontaktní osoby pro poskytnutí bližších informací

 • Mgr. Šárka Tomaštíková, tajemnice MěÚ, tel. 584 453 053, e-mail: sarka.tomastikova@zlatehory.cz,
 • Petr Labaš, DiS., vedoucí odboru stavební úřad, tel. 584 453 066, e-mail: petr.labas@zlatehory.cz


 • Doklady poskytnuté k výběrovému řízení u nevybraných uchazečů budou po jeho skončení neprodleně skartovány v souladu s právními předpisy, pokud uchazeč předem nepožádá o jejich vrácení.

  Mgr. Šárka Tomaštíková, tajemnice MěÚ


  Zaměstnavatel: Město Zlaté Hory
  Místo pracoviště: nám. Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory
  Pracovní poměr: plný úvazek


  V případě zájmu nás kontaktujte prostřednictvím níže uvedeného formuláře.  Mám zájem o nabízenou práci

   
   


  Úplné znení souhlasu se zpracováním osobních údajů.