Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas je udělen zadavateli pracovní pozice, na kterou odpovídám, a současně i společnosti Roman Dušek (IČ 73180190) - provozovateli pracovního portálu PracevRegionu.cz (dále jen Provozovatel). Souhlas uděluji pro účely evidence mé osoby v databázi možných uchazečů o zaměstnání u zadavatele pracovní pozice a také v databázi Provozovatele. Souhlas uděluji na dobu 24 kalendářních měsíců ode dne odeslání osobních údajů nebo aktualizace těchto údajů mojí osobou. Jsem si vědom toho, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat.

Beru na vědomí, že zpracování osobních údajů bude provádět Provozovatel prostřednictvím svých webových stránek a že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu: (1) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, (2) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.